Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
10 มิ.ย. 65

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมแห่งสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

หมวดหมู่ (Categories): สำนักงานสีเขียว, การบริหารจัดการ, WEB
Designed by umnarj