Home
พุทธศักราช 2555 - กิจกรรม 5 ส คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 30 เม.ย. 55พุทธศักราช 2555 » กิจกรรม 5 ส คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 30 เม.ย. 55 (2)
พุทธศักราช 2555 - งานแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ ที่ศูนย์นานาชาติ วันที่ 28 ก.ย. 55พุทธศักราช 2555 » งานแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ ที่ศูนย์นานาชาติ วันที่ 28 ก.ย. 55 (118)
พุทธศักราช 2555 - งานแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ ที่ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง วันที่ 5 ต.ค. 55พุทธศักราช 2555 » งานแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ ที่ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง วันที่ 5 ต.ค. 55 (142)
พุทธศักราช 2555 - โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 ต.ค. 55พุทธศักราช 2555 » โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 ต.ค. 55 (55)
พุทธศักราช 2555 - โครงการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์สู่สถาบันการเรียนรู้ หัวข้อ มคอ.3 และ มคอ.5 (รายบุคคลและภาพรวมหลักสูตร) วันที่ 7 พ.ย. 55พุทธศักราช 2555 » โครงการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์สู่สถาบันการเรียนรู้ หัวข้อ มคอ.3 และ มคอ.5 (รายบุคคลและภาพรวมหลักสูตร) วันที่ 7 พ.ย. 55 (21)
พุทธศักราช 2555 - ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 พ.ย. 55พุทธศักราช 2555 » ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 พ.ย. 55 (43)
พุทธศักราช 2556 - กีฬาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 4 มกราคม 2556พุทธศักราช 2556 » กีฬาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 4 มกราคม 2556 (130)
พุทธศักราช 2556 - เสวนาวิชาการ เรื่องพลังงานทดแทน วันที่ 25 มกราคม 2556พุทธศักราช 2556 » เสวนาวิชาการ เรื่องพลังงานทดแทน วันที่ 25 มกราคม 2556 (85)
พุทธศักราช 2556 - ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556พุทธศักราช 2556 » ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (136)
พุทธศักราช 2556 - KM เรื่องช่องทางการเชื่อมโยงเครื่อข่ายศิษย์เก่าในสังคมออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2556พุทธศักราช 2556 » KM เรื่องช่องทางการเชื่อมโยงเครื่อข่ายศิษย์เก่าในสังคมออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2556 (45)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ ดำหัวผู้บริหาร 20 เมษายน 2555กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ ดำหัวผู้บริหาร 20 เมษายน 2555 (11)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - ดำหัวผู้อาวุโส 27 เมษายน 2555กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » ดำหัวผู้อาวุโส 27 เมษายน 2555 (56)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ 21 มิถุนายน 2555กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ 21 มิถุนายน 2555 (227)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - พิธีไหว้ครู 11 กรกฎาคม 2555กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » พิธีไหว้ครู 11 กรกฎาคม 2555 (93)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - ถวายพระพรวันแม่ 9 สิงหาคม 2555กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » ถวายพระพรวันแม่ 9 สิงหาคม 2555 (8)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (78)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2556กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2556 (62)
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม » คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (44)
 
Powered by Phoca Gallery