โครงสร้างบุคลากร

งานบริหารและธุรการ

หน่วยสารบรรณ
นาย จีระศักดิ์ วงษาปัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ

หน่วยนโยบายและแผน
น.ส. เดือนแรม บ่อเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส. ทวีพร อดเหนียว
นักวิชาการศึกษา

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงิน
น.ส. กาญจนา เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ

 

 

 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หน่วยบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส. นฤมล แก้วป้อม
นักวิชาการศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษาและทุนการศึกษา
น.ส. ภครส ธนโชติ
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

หน่วยโสตทัศนศึกษาและอาคารสถานที่
นาย วรวิทย์ อินตา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นาย นัฐพล คำซอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสาว นภัสวรรณ กันศิริ
ผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา

 

งานบริการวิชาการและวิจัย

หน่วยบริการวิชาการและวิจัย
น.ส. กาญจนา ชิดทอง
นักวิชาการศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร