สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

“มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์”

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในราคาที่จับต้องได้

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ

ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร

ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี

ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์

อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี

อ. ดร.เกวลิน สมบูรณ์