ขอความร่วมมือบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประเมินหัวหน้าส่วนงาน

ขอความร่วมมือบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประเมินหัวหน้าส่วนงานของท่าน (คณบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562