ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
เตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

ทีมผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ สำรวจและเตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมแห่งสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

หารือ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
หารือ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัยและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python)
หารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัยและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python)

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ และ บริษัท easykidrobotic จำกัด เชียงใหม่ ร่วมกันหารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัยและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง
คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง

คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้แทนแต่คณะ/สำนัก ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโส ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา”
นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา”

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยยึดหลักแนวคิด “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less for More)"