โครงการการอบรมลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
เข้าร่วมโครงการการอบรมลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 (วันละ 2 รอบ) โดยให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียน เพื่อเข้าอบรมได้ที่
http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspx
ในวันอบรมให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตน